qrcodekwshop

User Registration

or ยกเลิก

ภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นายพุทธพล ญาติปราโมทย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย 043859059 ต่อ 1502 อ.เขาวง Khaowong จ.กาฬสินธุ์ Kalasin ไทย Thailand
นายวิเศษ คำไชโย ประธานกลุ่มฮักแพงแบ่งปัน 0898432241 อ.เขาวง Khaowong จ.กาฬสินธุ์ Kalasin ไทย Thailand
นางทับทิม เพาะชม เลขาฯ กลุ่มฮักแพงแบ่งปัน 080-0128441 อ.เขาวง Khaowong จ.กาฬสินธุ์ Kalasin ไทย Thailand
นางศุภาพิชญ์ พันลำ สวนป้าลี 0913708865 อ.เขาวง Khaowong จ.กาฬสินธุ์ Kalasin ไทย Thailand
นายเดชารัช วาริกุด สวนบิ๊กบุก 0610412389 อ.เขาวง Khaowong จ.กาฬสินธุ์ Kalasin ไทย Thailand