qrcodekwshop

User Registration

or ยกเลิก
พิมพ์

ความเป็นมา

ตลาดวิถีผู้ไทชาวเขาวง เป็นเว็บไซด์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ลดภัยคุกคามด้านสุขภาพจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเขาวง ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฮักแพ่งแบ่งปันอำเภอเขาวง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คนดี...สุขภาพดี....รายได้ดี เขาวงโมเดล(Khaowong Happiness Model)  โดยเฉพาะประเด็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร มุ่งสู่กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่ยั่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย ลดการใช้สารเคมีสารกำจัดศัตรูพืช

 

กระบวนการจัดการ

ต้นน้ำ : การผลิตเพาะปลูกที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ มุ่งผลิตอาหารปลอดภัยด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ 

กลางน้ำ : การจัดการตลาดชุมชน และตลาดในโรงพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นชาวผู้ไท

            การพัฒนาจัดการร้านอาหารสะอาด อาหารปลอดภัยในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลร้านอาหารเชื่อมโยงกับการตลาดประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพอาหารปลอดภัย

ปลายน้ำ : สร้างช่องทางการสื่อสาร สร้างกระแสให้ผู้บริโภครับรู้ถึงกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย และยินดีสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 

แหล่งได้รับการสนับสนุน

1. โรงพยาบาลเขาวง  ให้สถานที่ และงบประมาณสนับสนุน เปิดพื่นที่ให้เกลุ่มเกษตรกรเรียนรู้การตลาดเพื่อสุขภาพ

2. คปสอ.เขาวง-นาคู  สนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของอำเภอ

3. โครงการตลาดสร้างสุข ปี 57 ภายใต้โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวง กปร.

 

เป้าหมาย

1. เพื่อให้มีช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นตลาดสินค้าออนไลน์สนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวผู้ไท ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการปัญหาภัยคุมคามด้านสุขภาพในพื้นที่

 

ขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุน.....การผลิตอาหารปลอดภัย โดยชุมชน  เพื่อชุมชน  สู่ความยั่งยืน  โดยการซื้้อสินค้าของกลุ่มเกษตรกร

 

หมายเหตุ : ภาพ  เสียง วีดีโอ สื่อตา่างๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซด์ ......ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนชาวผู้ไทเขาวง และขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย